Stockholms stad sätter ramverk för östra Alvik - Programsamråd

Stockholm stads planprogram för östra Alvik är ute på samråd fram till fjärde april. Programmet innehåller strukturförslag för bostäder grundskola, idrottshall, förskolor, strandpark, torg, parker, en 7-spelplan och mycket mer.

Målet med struktur-planen är enligt kommunen: "en sammanhängande urban stadsdel med förstärkta kopplingar till omgivningen. Innerstadens egenskaper i form av täthet, sammanhang och blandade urbana funktioner omfamnar då även Alvik, som är fortsatt präglat av sitt naturnära läge vid Mälaren."


Vissionsbild

Samrådstiden är mellan 6 februari och 4 april. Den 7 mars kl 18-20:30 är det samrådsmöte i form av öppet hus i Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 A i Alvik.

Om du bor nära Alvik, glöm inte att skicka in dina synpunkter på programmet. Du gör det genom att skicka ett mail till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ämnesrad 2013-06204 synpunkter Alvik östra. Om du inte bor vid Alvik kan du självklart också skicka in, men synpunkter från närboende väger tyngre. Det är alltid lättare att vara pragmatisk till utveckling "någon annanstans" än där man själv bor. När du skickar in ditt yttrande, skicka gärna en kopia till info@yimby.se så kan vi göra en sammanställning av medlemmars yttranden.

Ska inte YIMBY skicka in ett yttrande?
Absolut! Varsågod att skriva ett här. När du är klar kan du skicka ett meddelande om det till info@yimby.se så går någon av hemsideadmins in i tråden och skapar ett dokument att skicka in. Skriv dina kontaktuppgifter i mailet så att vi kan lägga in dem i dokumentet.

Nu till en sammanfattning av planprogrammet:

Bakgrund
Programmet och alla underliggande utredningar finns tillgängliga här.


Stockholms stad har delat in planeringen av Alvik i två delar. Den här artikeln kommer bara titta på östra området som är på samråd nu. Men det finns också många intressanta utredningar över utvecklingsförutsättningarna för Alvik som helhet. Det kommer förhoppningsvis en egen artikel om det så småningom.

 
Programområden

De underliggande utredningarna visar alltså svårigheter att få till en bra stadstruktur utan stora ingrepp i infrastrukturen. Det förklarar varför östra delen av Alvik är först ut på samråd.
Programområdet

En stor del av den befintliga bebyggelsen i området idag är kontor (ljusblå). Det finns även en del bostäder (röd), restaurang och café (grön) och en tennishall mm (turkos visar övriga användningar).

Karta nuvarande bebyggelseGoogle-streetview över del av Gustavslundsvägen med kontorshus


En annan del av Gustavslundsvägen, med kontorshus till vänster och nuvarande trappa upp till tvärbanestationen Alvik Strand till höger


Alviks strand, med äldre kontorshus bakom nyare byggnad


Tranebergs strand


SALK-hallen vid Alviks torg, bild från planprogrammet

Programförslag
Planprogrammet föreslår att all den äldre kontorsbebyggelsen längs med Gustavslundsvägen rivs och ersätts med bostadshus. Majoriteten av de nya bostäderna tillkommer i det området, men programmet lyckas även få till en del bostäder längs Drottningholmsvägen. Dessutom finns det nya idrottsfunktioner, skola och förskola, ny gatukoppling mellan norra och södra Alvik och utveckling av allmänna platser, och mer.


Programkarta

1. Idrottsparken
En ny 7-spelsplan föreslås inom befintligt parkområde.

2. Traneberg
Kompletterande bebyggelse med ca 120 bostäder föreslås mellan Tranebergsvägen och Drottningsholmsvägen.

3. SALK-kvarteret
Ca 70 nya bostäder föreslås i en tillbyggnad på den nord-västra delen av hallen. Lokaler i bottenvåningen vänder sig mot Alviks Torg.

Visionsbild Alviks torg


Alviks torg idag

4. Tranebergsterrassen
Tre kvarter föreslås med ca 350 bostäder i söderläge varav en stor andel har utsikt mot Mälaren. En lokalgata / angöringsgata planeras norr om bebyggelsen med cykelpendlingsstråk.

5. Kalle Schröders Park
Parken föreslås att bättre kopplas ihop med Strandparken.

6. Gustavslundsslingan
Gustavslundsvägen förgrenar sig strax före Sjöpaviljongen och får en ny slinga upp till Tranebergsterrassen som kopplar samman Traneberg och Tranebergs Strand.
Vy av ungefärlig plats för ny gata under Tranebergsbron

7. Solbryggan
Kajen nedanför bostadsområdet utökas med ett stort trädäck med kiosk för vistelse, bad och solbad.
Solbryggan

8. Norra Alviksterrassen
Fyra kvarter med ca 500 bostäder byggs i terräng med gårdar och siktlinjer mot Mälaren eller Alviksbergets grönska.

9. Alviksberget
Grönområde med skogsbevuxen naturmark som samutnyttjas av skolan (skoltid) och allmänheten (utanför skoltid).

10. Gustavslundsvägen
Gatan fortsätter upp på berget och blir den nya ryggraden i bostadsområdet.

11. Alviks Strandskolan
En tomt på berget reserveras för en ny grundskola och skolgård.

12. Alviks Strands Idrottshall
Under bostadskvarteret föreslås en fullstor idrottshall som nyttjas både av skolan och allmänheten.

13. Stationstorget
I anslutning till tvärbanans hållplats anläggs ett torg med små butiker och service. Här finns även entré till bibliotek och idrottshall. Strandparken nås via trappa och ett brett promenadstråk.
Stationstorget (16) och Sjötorget (15)


Visionsild Stationstorget med vy mot Mälaren

14. Södra Alviksterrassen
Sex kvarter med ca 800 bostäder byggs i terräng med gårdar och siktlinjer mot Mälaren. Ett högre bostadshus närmast Stationstorget ger området dess södra landmärke.
Visionsbild över torg inom området med labb ombyggt till förskola till vänster


Området idag med befintligt labb till vänster

15. Strandparken
Strandpromenaden föreslås utvecklas och utvidgas genom utfyllnad i vissa delar. Ett pärlband av nya rum för rörelse och vistelse med lekplatser, gräsytor och bryggor skapar rekreativa friytor
för boende och besökare. Förslaget bygger på att värdefull natur och så många träd som möjligt sparas och integreras i den nya utformningen. Fokus är att komplettera med ny vegetation och skapa ekologiska värden i vattnet och på land.
Vy av strandparken från norr, notera den föreslagna nya ön


Strandpromenaden idag

16. Alviks Torg
Bussterminal med hållplatser föreslås i framtiden flyttas till ett nytt läge väster om Vidängsvägen. När busstrafiken försvinner kan ett nytt torg för vistelse och handel utvecklas vilket förstärker platsen som Alviks tyngdpunkt. Utformning av torget med eventuell tillkommande bebyggelse kommer att studeras vidare i fortsatt arbete.

Varning för framtida nedbantning!
I ett programsamråd har kommuner tillfälle att ta ut svängarna och testa gränserna för vad som kan vara möjligt i ett område. Det finns stor risk att programmet efter samrådet bantas ner, baserat på klagomål från boende och myndigheter. Och därefter kommer detaljplaneprocessen där det kan skalas av ytterligare.

Om du tycker om något av de olika förslagen i programmet, gör din röst hörd, som motvikt till de oundvikliga klagomålen. Du gör det genom att skicka ett mail till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ämnesrad 2013-06204 synpunkter Alvik östra. Deadline är 4 april, men skicka något redan nu ändå, så att du inte glömmer. Det behöver inte vara något avancerat, skriv din reaktion bara.

Diskussion om artikeln på facebook

Kommentarer:

Vh (18 Februari 2019 13:08)
Hej, bor i området och har yttrat mig . Håller dock inte med om att allt borde bli bostäder. Bromma behöver kontor! Kanske inte just nuvarande men några. Grunden i detta borde vara iaf 50/50. Annars blir Bromma bara ett ställe man tvingas pendla från. Blandstad är ledordet.
Sofia Buhrgard (18 Februari 2019 14:26)
Kul att höra Vh Jag håller med om att de borde behövas kontor i området också. Jag gick inte in någonting på diskussion av förslaget för det är så omfattande, jag ville fokusera på att sammanfatta allt bara, men det fanns en hel del av det jag funderade över. Tex om det kunde gå att spara en del av den befintliga bebyggelsen, antingen för att behålla som kontor eller för att konvertera till bostäder.
Lisa Larsson (19 Februari 2019 12:05)
Hej Jag undrar om det skall byggas i skogar utmed Runda vägen i Äppelviken? eller om dessa fina delar förblir INTAKTA. Tacksam för Ert svar.
Martin Ekdahl (5 Mars 2019 21:41)
Planen ser lovande ut. Det ser också ut som att den äldre villabebyggelsen i Äppelviken lämnas ifred. Något annat vore ett allvarligt fel.

Skriv en kommentar :